Regulamin Konkursu Fentimans Spritz

I. DEFINICJE

 1. Konkurs– oznacza rodzaj przyrzeczenia publicznego w postaci określonych przez organizatora nagród, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło).
 2. Uczestnik– oznacza jedną osobę fizyczną, biorącą udział w niniejszym konkursie.
 3. Nagroda– oznacza wygraną w konkursie.
 4. Zwycięzca– inaczej: „Laureat”. Oznacza osobę nagrodzoną w konkursie (wyłonioną spośród zgłoszeń pozostałych uczestników).
 5. Regulamin– oznacza niniejszy dokument.
 6. Kapituła konkursu – oznacza komisję konkursową.
 7. Fanpage– oznacza stronę firmową na portalu: instagram.com.
 8. Adres URL– oznacza adres internetowy.
 9. Post konkursowy– oznacza publikację konkursu na łamach portalu instagram.com

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy dokument, zwany dalej: regulaminem – reguluje zasady udziału w konkursie przeprowadzonym w Sierpniu 2019 roku na platformie instagram.com, pt.: „Fentimans Spritz”.
  2. Organizatorem konkursu jest TMC Aleksander Gryger., z siedzibą mieszczącą się przy ul. Grażyny 15 w Warszawie.
  3. Każdy uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, akceptuje wszelkie postanowienia, obowiązujące w niniejszym dokumencie, zwanym dalej regulaminem.
  4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie Polski.
  5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Instagram ani żadną inną firmę poza firmą organizatora.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a.) zacząć śledzić profil o adresie internetowym: https://www.instagram.com/fentimanspolska
b.) w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie konkursowe, pt: „Z kim najchętniej podzieliłbyś się drinkiem z mixerami Fentimans?” i oznaczyć profil danej osoby
c) polubić post konkursowy
Celem konkursu jest popularyzacja profilu Fentimans Polska oraz interakcja z uczestnikami (fanami).

 1. Konkurs trwa od momentu publikacji postu konkursowego (tj. od dnia: 25.08.2019, od godz.: 14:00) do dnia 01.09.2019, do godziny 23:59:59(po tym czasie organizator konkursu nie będzie już uznawał napływających zgłoszeń konkursowych).
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  •  1 x ZESTAW KONKURSOWY (zestaw 12 toników marki Fentimans w różnych pojemnościach oraz butelka Lillet Blanc 0.75l
  •  1 x ZESTAW KONKURSOWY (zestaw 12 toników marki Fentimans w różnych pojemnościach oraz butelka Martini Fiero 0.75l
 2. Organizator przewiduje, że:
  1. całkowita liczba nagród może wynosić więcej, jeśli więcej kapituła konkursu uzna to za stosowne.
  2. W przypadku, w którym liczba uczestników konkursu, będzie mniejsza od liczby znajdującej się w puli nagród, organizator zastrzega sobie możliwość realizacji mniejszej ilości nagród.
  3. Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe. Każdy uczestnik może udzielić co najwyżej jednej odpowiedzi na 1 zadanie konkursowe
 3. Uczestnicy zgadzają się dobrowolnie na publikację swojego imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania w przypadku wygranej – oraz oznaczenie ich w poście z wynikami konkursu.
 4. Realizacja nagrody oraz jej wysyłka pocztą nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od czasu przesłania przez zwycięzcę do Organizatora Konkursu – jego adresu pocztowego.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

V. WYŁONIENIE LISTY ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe.
 2. Wyłonienie listy Laureatów nastąpi nie później, niż w terminie do 08.09.2019 r. do godz.: 23:59.
 3. Opublikowanie listy Laureatów nastąpi nie później, niż w terminie do: 10.09.2019 r. do godz.: 23:59.

VI. REKLAMACJE, SPORY I ZAŻALENIA

 1. Reklamacje, skargi i zażalenia – można składać (nie później, niż do 7 dni od czasu ogłoszenia listy zwycięzców konkursu) na adres poczty elektronicznej kontakt@merchantco.pl
 2. Po 7 dniach od wyłonienia listy zwycięzców, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania reklamacji, skarg oraz zażaleń.
 3. Uczestnik akceptuje i oświadcza, że wszelkie spory dotyczące konkursu, rozwiązywane będą najpierw na drodze polubownej (mediacyjnej) z organizatorem konkursu.
  1. Wszelkie spory dotyczące konkursu, rozwiązywane na drodze sądowej – rozstrzygać będzie sąd rejonowy dla organizatora konkursu.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Uczestnik konkursu biorąc udział w niniejszym konkursie akceptuje w pełni jego regulamin oraz zasady.
 2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przestrzegania etykiety podczas brania udziału w konkursie:
  a.) zobowiązuje się do nieużywania zwrotów obraźliwych, nieetycznych, niemoralnych i łamiących jakiekolwiek zasady etyczne, prawne, czy moralne.
 3. Uczestnicy łamiący regulamin/zasady konkursu – nie będą brani pod uwagę przez kapitułę konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu mają również możliwość kontaktu mejlowego z organizatorem poprzez email: kontakt@merchantco.pl
 5. Uczestnicy konkursu nadsyłający swoje prace poza terminem podanym w regulaminie, nie będą brani pod uwagę jury.
 6. Zwycięzcy konkursu, którzy w ciągu 5 dni roboczych po opublikowaniu postu konkursowego – nie podadzą adresu pocztowego do wysyłki nagród – po tym terminie nie zostaną nagrodzeni.
 7. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do potwierdzenia swojej pełnoletności poprzez przesłanie organizatorowi skanu lub zdjęcia swojego zanimizowanego dowodu osobistego na którym widoczne będzie tylko imię, nazwisko oraz sześć pierwszych cyfr numeru PESEL (oznaczających datę urodzenia).

 

VIII. ZASTRZEŻENIA

 1. Wszelkie zgłoszenia wysyłane po terminie trwania konkursu nie będą brane pod uwagę.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w poście konkursowym oraz regulaminie, w dowolnym czasie i miejscu – bez obowiązku informowania o tym jego uczestników.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest TMC Aleksander Gryger z siedzibą przy ulicy Grażyny 15 w Warszawie.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel. 22 123 55 93 lub pod adresem e-mail: kontakt@merchantco.pl
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu oraz w celu korzystania z przekazanych przez Uczestników utworów, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas realizacji konkursu oraz przez czas korzystania przez Organizatora z przekazanych utworów.
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 8. Dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

a.) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych

b.) Niniejszy regulamin wchodzi w życie, wraz z datą publikacji postu konkursowego.

c.) Wszelkie sprawy nieuregulowane przez niniejszy regulamin, rozstrzyga prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.