Regulamin Konkursu World Gin Day

I. DEFINICJE

 1. Konkurs– oznacza rodzaj przyrzeczenia publicznego w postaci określonych przez organizatora nagród, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło).
 2. Uczestnik– oznacza jedną osobę fizyczną, biorącą udział w niniejszym konkursie.
 3. Nagroda– oznacza wygraną w konkursie.
 4. Zwycięzca– inaczej: „Laureat”. Oznacza osobę nagrodzoną w konkursie (wyłonioną spośród zgłoszeń pozostałych uczestników).
 5. Regulamin– oznacza niniejszy dokument.
 6. Kapituła konkursu – oznacza komisję konkursową.
 7. Fanpage– oznacza stronę firmową na portalu: instagram.com.
 8. Adres URL– oznacza adres internetowy.
 9. Post konkursowy– oznacza publikację konkursu na łamach portalu instagram.com

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy dokument, zwany dalej: regulaminem – reguluje zasady udziału w czerwcowym konkursie 2019 na platformie instagram.com, pt.: „World Gin Day”.
  2. Organizatorem konkursu jest TMC Aleksander Gryger., z siedzibą mieszczącą się przy ul. Grażyny 15 w Warszawie.
  3. Każdy uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, akceptuje wszelkie postanowienia, obowiązujące w niniejszym dokumencie, zwanym dalej regulaminem.
  4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie Polski.
  5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Instagram ani firmę Diageo.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a.) zacząć śledzić profil o adresie internetowym: https://www.instagram.com/fentimanspolska
b.) w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie konkursowe, pt: „Z kim najchętniej napiłbyś się Ginu z Tonikiem Fentimans?” i oznaczyć profil danej osoby
c) polubić post konkursowy
Celem konkursu jest popularyzacja profilu Fentimans Polska oraz interakcja z uczestnikami (fanami).

 1. Konkurs trwa od momentu publikacji postu konkursowego (tj. od dnia: 08.06.2019, od godz.: 10:30) do dnia 13.06.2019, do godziny 23:59:59(po tym czasie organizator konkursu nie będzie już uznawał napływających zgłoszeń konkursowych).

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  •  1 x ZESTAW (Gin Tanqueray no. 10 pojemność 0.7l oraz zestaw 24 toników marki Fentimans)
 2. Organizator przewiduje, że:
  1. całkowita liczba nagród może wynosić więcej, jeśli więcej kapituła konkursu uzna to za stosowne.
  2. W przypadku, w którym liczba uczestników konkursu, będzie mniejsza od liczby znajdującej się w puli nagród, organizator zastrzega sobie możliwość realizacji mniejszej ilości nagród.
  3. Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe. Każdy uczestnik może udzielić co najwyżej jednej odpowiedzi na 1 zadanie konkursowe
 3. Uczestnicy zgadzają się dobrowolnie na publikację swojego imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania w przypadku wygranej – oraz oznaczenie ich w poście z wynikami konkursu.
 4. Realizacja nagrody oraz jej wysyłka pocztą nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od czasu przesłania przez zwycięzcę do Organizatora Konkursu – jego adresu pocztowego.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

V. WYŁONIENIE LISTY ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe.
 2. Wyłonienie listy Laureatów nastąpi nie później, niż w terminie do 19 czerwca 2019 r. do godz.: 23:59.
 3. Opublikowanie listy Laureatów nastąpi nie później, niż w terminie do: 21 czerwca 2019 r. do godz.: 23:59.

VI. REKLAMACJE, SPORY I ZAŻALENIA

 1. Reklamacje, skargi i zażalenia – można składać (nie później, niż do 7 dni od czasu ogłoszenia listy zwycięzców konkursu) na adres poczty elektronicznej kontakt@merchantco.pl
 2. Po 7 dniach od wyłonienia listy zwycięzców, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania reklamacji, skarg oraz zażaleń.
 3. Uczestnik akceptuje i oświadcza, że wszelkie spory dotyczące konkursu, rozwiązywane będą najpierw na drodze polubownej (mediacyjnej) z organizatorem konkursu.
  1. Wszelkie spory dotyczące konkursu, rozwiązywane na drodze sądowej – rozstrzygać będzie sąd rejonowy dla organizatora konkursu.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Uczestnik konkursu biorąc udział w niniejszym konkursie akceptuje w pełni jego regulamin oraz zasady.
 2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przestrzegania etykiety podczas brania udziału w konkursie:
  a.) zobowiązuje się do nieużywania zwrotów obraźliwych, nieetycznych, niemoralnych i łamiących jakiekolwiek zasady etyczne, prawne, czy moralne.
 3. Uczestnicy łamiący regulamin/zasady konkursu – nie będą brani pod uwagę przez kapitułę konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu mają również możliwość kontaktu mejlowego z organizatorem poprzez email: kontakt@merchantco.pl
 5. Uczestnicy konkursu nadsyłający swoje prace poza terminem podanym w regulaminie, nie będą brani pod uwagę jury.
 6. Zwycięzcy konkursu, którzy w ciągu 5 dni roboczych po opublikowaniu postu konkursowego – nie podadzą adresu pocztowego do wysyłki nagród – po tym terminie nie zostaną nagrodzeni.

 

VIII. ZASTRZEŻENIA

 1. Wszelkie zgłoszenia wysyłane po terminie trwania konkursu nie będą brane pod uwagę.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w poście konkursowym oraz regulaminie, w dowolnym czasie i miejscu – bez obowiązku informowania o tym jego uczestników.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest TMC Aleksander Gryger z siedzibą przy ulicy Grażyny 15 w Warszawie.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel. 22 123 55 93 lub pod adresem e-mail: kontakt@merchantco.pl
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu oraz w celu korzystania z przekazanych przez Uczestników utworów, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas realizacji konkursu oraz przez czas korzystania przez Organizatora z przekazanych utworów.
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 8. Dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

a.) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych

b.) Niniejszy regulamin wchodzi w życie, wraz z datą publikacji postu konkursowego.

c.) Wszelkie sprawy nieuregulowane przez niniejszy regulamin, rozstrzyga prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.